na predhodno stran
PODATKI O PODJETJU
nazivPiramida d.o.o.
nepremičnine projektiranje in ostale storitve
sedežBrnica 27, 1430 Hrastnik
davčna številka28854055
matična številka5505640000
leto ustanovitve1991
e-mailinfo (at) piramida (pika) si ... (at) = znak @ , (pika) = ločilo pika.
wwwwww.piramida.si
gsm+386 (0)30 626 602
NEPREMIČNINSKA POSREDNICA PODJETJA
imeVanja Gomilar
št. licence0067100691
e-mailvanja (at) piramida (pika) si
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Na osnovi Zakona o nepremičninskem posredovanju in Obligacijskega zakonika je nepremičninska družba PIRAMIDA d.o.o., Brnica 27, Hrastnik, ki jo zastopa direktor Roman Savkovič, sprejela:

S P L O Š N E _ P O G O J E _ P O S L O V A N J A _ V _ P R O M E T U _ Z _ N E P R E M I Č N I N A M I


Izrazi v teh pogojih pomenijo:
POSREDNIK - PIRAMIDA d.o.o., Brnica 27, 1430 Hrastnik, davčna št. SI28854055
NAROČITELJ - fizična ali pravna oseba, ki s posrednikom sklene pogodbo o posredovanju pri prometu z nepremičninami
POGODBA O POSREDOVANJU - pogodba, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje posredniku plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena.

1. veljavnost splošnih pogojev poslovanja
1.1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene posrednik
1.2. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe.

2. storitve posredovanja pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine
2.1. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu oziroma prodaji nepremičnin se posrednik za provizijo iz točke 4.1. zavezuje opraviti storitve
- preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine)
- preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb (npr. hipoteke)
- posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe
- priprava pogodbe o prodaji
- priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičninah , če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo
2.2. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu oz. prodaji nepremičnin se posrednik za posebno plačilo zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo izrecno dogovorjene:
- zagotovitev izdelave cenilnega elaborata
- ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, oziroma, če prodajalec še ni vpisan kot lastnik nepremičnine v zemljiško knjigo
- sestava prodajne pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredno izvršilni naslov
- druge storitve, za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita.

3. storitve posredovanja pri najemu in oddaji nepremičnine
3.1. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri najemu nepremičnine se posrednik za provizijo iz točke 4.2. zavezuje opraviti naslednje storitve:
- preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine)
- preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine
- posredovanja pri pogajanjih za sklenitev pogodbe
- priprava pogodbe o najemu
3.2. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri najemu nepremičnine se posrednik za posebno plačilo zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo izrecno dogovorjene:
- sestava najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredni izvršilni naslov
- preverjanje uporabe nepremičnine v času trajanja najema
- druge storitve za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita

4. provizija
4.1. V primeru posredovanja pri nakupu oz. prodaji nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 4% pogodbene vrednosti. Kadar posrednik posreduje za obe stranki ( kupca in prodajalca), ima pravico od vsake od njiju zahtevati plačilo polovice provizije.
4.2. V primeru posredovanja pri najemu nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini dvomesečne najemnine. Kadar posrednik posreduje za obe stranki (da sta naročnika oba, najemnik in najemodajalec) ima pravico od vsake od njiju zahtevati plačilo polovice.
4.3. Posrednik pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena in podpisana pogodba s strani pogodbenih strank, za kateri je posredoval.

5. druga določila
5.1. Posrednik ima po 3.členu Zakona o nepremičninskem poslovanju zavarovano odgovornost v višini 340.000,00EUR letnega agregata pri zavarovalnici AdriaticSlovenica Koper.
5.2. Naročitelj lahko prekliče naročilo za posredovanje, če preklic ni v nasprotju s poštenjem, sicer je dolžan posredniku povrniti škodo, ki mu jo s tem povzroči.
5.3. Če se naročitelj neutemeljeno ne želi spustiti v pogajanja za sklenitev pogodbe z osebo, ki jo je našel posrednik, in tudi ne skleniti z njo pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, je dolžan posredniku plačati polovico zneska, ki bi ga bil v primeru sklenitve pogodbe dolžan plačati posredniku to je 1% vrednosti kupnine po prodajni pogodbi.
5.4. Posrednik in naročitelj se za posebno plačilo lahko dogovorita tudi za druge storitve (priprava ZK predloga za vknjižbo lastnin. pravice, izdelava cenilnega elaborata, sestava pogodbe v obliki notarskega zapisa, etažni elaborat, ipd.)
5.5. V primeru, da se naročitelj poškoduje na ogledu nosi za poškodbe polno odgovornost.


V Hrastniku, dne 18.06.2012

copyright 1998-2018 PIRAMIDA pravni poduk | splošni pogoji | kontakt